سلام  سایت فیلم و لینک خوش امدید

لینک شبکه مجازی به صورت ثابت گذاشته میشود و هیچ وقت به حذف نمیشود

مگر صاحب اثر بخواهد

فیلم که گذاشته میشود فقط فقط به قیمت مجاز گذاشته میشود

 

  1. قوانین و مقررات

  2. شکایت از ما

  3. تماس با ما